Stowarzyszenie Dolina Karpia realizując Kampanię informacyjną na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR w 2018”, informuje o zaplanowanych w bieżącym roku naborach wniosków o dofinansowanie/ wniosków o przyznanie pomocy.

Pierwsze zaplanowane nabory odbędą się w terminie od 12 do 28 lutego 2018 roku, w ramach następujących przedsięwzięć Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru Doliny Karpia:

Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),

Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego  dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – podejmowanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia 100%),

Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich – rozwijanie działalności gospodarczej (intensywność wsparcia do 70% kosztów kwalifikowalnych).

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można na zakładanie lub rozwój działalności gospodarczej.

 

Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków, a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów

Tworzenie przestrzeni do wspólnych spotkań

Zachowanie materialnego dziedzictwa lokalnego

– Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacja własna)

– Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego

– Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich

– Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich

 

Ponadto zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem, podczas których uczestnicy zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org