R E G U L A M I N
korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.

2. Biblioteka wypożycza zapisanym osobom książki, gry planszowe, audiobooki, czasopisma i czytniki e-booków. Zasady wypożyczania czytników określa osobny regulamin.

3. Zbiory o charakterze informacyjno-encyklopedycznym, słownikowym i szczególnie wartościowym udostępniane są wyłącznie w pomieszczeniu bibliotecznym.

4. By wypożyczać zbiory na zewnątrz, osoba zapisująca się do biblioteki powinna:
– okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podać aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji,
– wypełnić i podpisać Kartę zobowiązań czytelnika oraz zapoznać się z Klauzulą informacyjną dot. polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
w bibliotece (na odwrocie Karty zobowiązań czytelnika),
– zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.

5. Osoby niepełnoletnie w wieku od 13 do 18 lat zapisywane są do Biblioteki na podstawie: legitymacji szkolnej lub tymczasowego dowodu tożsamości oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na Karcie zobowiązania wydanej przez Bibliotekę. Dzieci do lat 13 zapisywane są tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego.

6. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych związanych z działalnością biblioteki, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (np. windykacji) oraz w celach statystycznych i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
a.
Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61,
32-607 Polanka Wielka, w którego strukturach mieści się Publiczna Biblioteka w Polance Wielkiej.
b. W bazie danych osobowych „Czytelnicy” gromadzone są następujące dane wymagane do rejestracji: imię i nazwisko czytelnika, data urodzenia, PESEL, adres stałego zameldowania, adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-mail (fakultatywnie), a w przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
c.
Osoba zapisana do biblioteki ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma możliwość poprawiania, uzupełniania i ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych – do jej wycofania.
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z przepisów prawa.
e. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym użytkownik biblioteki może się skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@gckpolanka.pl
f.
Osoba zapisana do biblioteki ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
g. Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.

7. Wypożyczać na zewnątrz można jednorazowo:
4 woluminy książek lub czasopism na okres do 30 dni, 1 audiobooka na okres do 30 dni, 1 grę planszową na okres 14 dni.

8. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych, niezamówionych wcześniej materiałów. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub o 14 dni przez własne konto online (OPAC). By je utworzyć, należy po udostępnieniu bibliotece adresu e-mail, zarejestrować się przy użyciu linku aktywacyjnego do Katalogu online biblioteki (OPAC) dostępnym na stronie gckpolanka.pl.

9. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek na dłuższy okres.

10. Na prośbę osoby zapisanej biblioteka może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub poprzez konto online. Rezerwujący po otrzymaniu powiadomienia przez e-mail winien w ciągu 2 dni roboczych odebrać zarezerwowaną pozycję. Po upływie w/w terminu rezerwacja ulega skasowaniu.

11. Osoba odwiedzająca bibliotekę ma prawo zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury czy korzystania z dostępnych usług bibliotecznych. Na życzenie biblioteka pomaga w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone materiały udostępniane są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę.

12. Za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne wypożyczający odpowiada materialnie i zobowiązany jest do zwrócenia takiego samego egzemplarza, jak zgubiony bądź zniszczony lub – jeśli to niemożliwe – innego, wskazanego przez bibliotekarza lub też – dokonania zapłaty w wysokości określonej na podstawie aktualnej ceny rynkowej zgubionego bądź zniszczonego materiału bibliotecznego wraz z kosztami jego pozyskania.

13. Za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne pobierane są opłaty karne obejmujące koszt wysłania upomnienia (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) i opłatę za każdy rozpoczęty miesiąc po dopuszczalnym terminie zwrotu – 2 zł za 1 egzemplarz książki lub audiobooka i 5 zł za 1 egzemplarz gry planszowej za każde kolejne 14 dni po wymaganym terminie zwrotu. Opłata karna rośnie do upływu 2 lat, potem jest stała.

14. Wypożyczający nie mogą wypożyczyć kolejnych materiałów do czasu zwrotu zaległych.

15. Biblioteka nie ma obowiązku informowania o mijającym terminie zwrotu wypożyczonych zbiorów.

16. Jeśli mimo wysłanych upomnień, użytkownik odmawia ich zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17. W szczególnych przypadkach (np. długotrwała choroba użytkownika, czasowa amnestia dot. zwrotu książek i in.) bibliotekarz może częściowo lub całkowicie umorzyć należne opłaty z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych.

18. Osoba korzystająca ze zbiorów w pomieszczeniu biblioteki zobowiązana jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości.

19. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających oraz osób, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla bibliotekarza bądź użytkowników biblioteki.

20. Użytkownik naruszający warunki niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki i jej usług. Decyzję taką podejmuje dyrektor placówki na wniosek bibliotekarza.


 

Regulamin korzystania z laptopów, iPadów i Internetu
w Publicznej Bibliotece Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez użytkowników laptopy i tablety (iPady) wraz z słuchawkami.

2. Każdy użytkownik może bezpłatnie korzystać z laptopa lub tabletu w czasie otwarcia biblioteki do 1 godziny. W zależności od zaistniałych okoliczności bibliotekarz może ograniczyć lub na prośbę użytkownika – przedłużyć czas korzystania z tych urządzeń.

3. Podczas korzystania ze stanowiska z laptopem lub tabletem należy zachować ciszę (w przypadku odtwarzania dźwięku należy korzystać z słuchawek) i powstrzymać się od spożywania posiłków i napojów.

4. Laptopy i tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.

5. Użytkownik korzysta z laptopa i tabletu na własną odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną. Korzystając z Internetu użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności
nie może w nim zamieszczać:
• obrazów przemocy,
• treści pornograficznych,
• treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
• treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
• wizerunku osoby bez jej zgody,
• danych osobowych innych osób,
• reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
• treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.

6. Użytkownik nie może samodzielnie instalować na laptopie czy tablecie żadnych dodatkowych aplikacji i dokonywać zmian w oprogramowaniu bez zgody bibliotekarza.

7. Pobieranie i zapisywanie plików na laptopie lub tablecie, a także używanie nośników informacji, np. płyt, kart SD, nośników USB możliwe jest tylko za zgodą bibliotekarza po ich uprzednim przeskanowaniu programem antywirusowym.

8. Użytkownik laptopa lub tabletu jest zobowiązany informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu użytkowanego urządzenia oraz o jego uszkodzeniach mechanicznych.

9. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wszystkich stanowisk internetowych. W szczególnych przypadkach może odmówić korzystania z urządzenia, jeśli uzna, że jego użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.

10. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu elektronicznego lub oprogramowania a także za szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.

11. Po zakończeniu pracy z laptopem lub tabletem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej, a w szczególności usunąć wszelkie dane osobowe bądź inne treści, które na nim umieścił. Zobowiązany jest przy tym do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał.

12. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 11, Biblioteka może usunąć z laptopa lub tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody użytkownika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez niego
z Internetu.

Zasady korzystania z kodów Legimi

1. Od stycznia 2024 r. Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej oferuje swym Czytelnikom i Czytelniczkom dostęp do wielu tysięcy książek elektronicznych za pośrednictwem platformy/aplikacji Legimi.

2. Oferta ma postać kodu dostępu do bazy e-książek Legimi, po który należy zgłosić się do biblioteki osobiście.

3. Usługa wydawania kodów do Legimi jest bezpłatna.

4. Kod wydawany jest osobie pełnoletniej, posiadającej aktywne, nieobciążone żadnymi zaległościami konto biblioteczne.

5. Obecnie biblioteka udostępnia 3 kody miesięcznie (ich liczba może ulec zmianie), które wydawane są według kolejności zgłoszeń od 1-szego roboczego dnia miesiąca.

6. Użytkownik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu. Nie ma możliwości wcześniejszego rezerwowania kodów.

7. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której był wydany. Zabrania się przekazywania kodów osobom trzecim.

8. Kody nie będą po raz kolejny wydawane Czytelnikom, którzy go otrzymali, ale nie aktywowali i/lub nie pobrali żadnej książki z bazy Legimi.

9. Kod umożliwia miesięczny dostęp do e-zasobów Legimi od dania aktywacji. Należy go aktywować w miesiącu udostępnienia, w przeciwnym razie jego ważność wygasa.

10. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie. Aby skorzystać z usługi Legimi należy odebrać kod dostępu, wejść na stronę internetową www.legimi.pl/rajska i aktywować kod (założyć bezpłatne konto oraz pobrać bezpłatną aplikację Legimi).

11. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na maksymalnie 2 różnych urządzeniach (np. na czytniku, smartfonie, komputerze).

12. W przypadku wątpliwości czy problemów w korzystaniu z usługi należy skontaktować się z bibliotekarzem naszej biblioteki lub działem technicznym Legimi pod adresem e-mail: support@legimi.com.

 

Regulamin wypożyczania czytników e-booków
w
Publicznej Bibliotece Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Z bibliotecznego czytnika e-booków mogą korzystać osoby, które: ukończyły 18 rok życia, są zapisane do Publicznej Biblioteki GCK w Polance Wielkiej i nie mają zobowiązań i zaległości wobec w/w biblioteki.

§ 2. Wypożyczanie

1. Użytkownik spełniający warunki wskazane w § 1 może wypożyczyć 1 czytnik e-booków za kaucją zwrotną w wysokości 100 zł płatną w dniu wypożyczenia czytnika.

2. Podstawą zwrotu kaucji jest zwrot sprawnego i prawidłowo funkcjonującego czytnika e-booków wraz z akcesoriami (kabel i etui). Kaucję użytkownik odbiera osobiście w dniu oddania urządzenia.

3. Przy wypożyczeniu czytnika e-booków, użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Czytnik e-booków można wypożyczyć jednorazowo maksymalnie na 30 dni. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu do 30 dni w przypadku braku rezerwacji czytnika przez innych czytelników. Przedłużenia można dokonać telefonicznie lub osobiście.

5. Czytelnik spełniający warunki wskazane w § 1 może osobiście zarezerwować czytnik e-booków. Rezerwacja będzie realizowana zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku nieodebrania zarezerwowanego czytnika, rezerwacja będzie anulowana po upływie 2 dni roboczych.

6. Czytelnik może korzystać zgodnie z obowiązującą licencją z aktywowanego przez bibliotekę pakietu e-booków dostępnych w ramach miesięcznego kodu Legimi lub/i z zestawu książek elektronicznych wgranych na czytnik, a także ma prawo wgrywać do czytnika e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytniku przez użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika elektronicznego, wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz zwrócenia w wyznaczonym terminie bez wgranych przez siebie plików, w niezmienionym stanie technicznym i wizualnymi, z zawartością (e-booki, aplikacje) taką, jak w momencie wypożyczenia.

8. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości
lub we fragmentach,
b) modyfikowania treści e-booków,
c) komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i
wprowadzania ich do sieci internetowych,
d) udostępniania czytnika e-booków innym osobom,
e) modyfikowania bądź usuwania aplikacji, plików oraz danych, ograniczeń i uprawnień do kont obecnych na wypożyczanym urządzeniu.

9. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: etui i przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.

10. Użytkownik powinien poinformować bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu. Bibliotekarz sprawdza stan techniczny, poprawność jego działania i kompletność zestawu przy odbiorze, a w przypadku braku takiej możliwości – do końca następnego dnia roboczego od zwrotu wypożyczonego czytnika.

§ 3. Przetrzymywanie, uszkodzenie, zagubienie czytnika

1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 2 zł za każdy kolejny dzień zwłoki.

2. W przypadku utraty lub niepodlegającego naprawie uszkodzenia czytnika lub/i jego akcesoriów użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz biblioteki w terminie zwrotu czytnika kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu fabrycznie nowego urządzania o tych samych parametrach lub/i jego akcesoriów.

3. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy. W takiej sytuacji kaucja podlega zatrzymaniu na okres naprawy do momentu opłacenia przez użytkownika jej kosztów, a w przypadku stwierdzenia braku możliwości lub nieopłacalności naprawy – kwoty stanowiącej wartość urządzenia.

4. Opłaty, o których mowa w punktach: 1, 2 i 3 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za wniesione opłaty użytkownik otrzymuje pokwitowanie.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz odpowiednie przepisy prawa.

 

 

Zasady przyjmowania darów bibliotecznych
w Publicznej Bibliotece Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Przyjmowaniem darów książkowych i innych materiałów gromadzonych i udostępnianych w bibliotece zajmuje się bibliotekarz.
2. Biblioteka zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia selekcji otrzymanych darów uwzględniając:
a) profil i stan zbiorów oraz możliwości ich gromadzenia w ograniczonej przestrzeni bibliotecznej,
b) wartość poznawczą, literacką, użytkową darów (odpowiadającą zaspokajaniu określonych potrzeb, np. edukacyjnych, terapeutycznych, doznań emocjonalnych, estetycznych, rozrywkowych),
c) ocenianą na podstawie znajomości trendów czytelniczych i zainteresowań użytkowników biblioteki atrakcyjność, popularność darowanej pozycji,
d) wiek i stan fizyczny darowanych egzemplarzy.

3. Biblioteka nie przyjmuje pozycji uszkodzonych, zabrudzonych, zaczytanych, niekompletnych i starszych niż 7 lat. Wymóg lat nie dotyczy wybranych dzieł klasyki literackiej i lektur szkolnych oraz niektórych książek specjalistycznych – o decyzji ich przyjęcia decyduje bibliotekarz.
4. Po przeprowadzeniu selekcji dary biblioteczne mogą zostać: włączone do zbiorów bibliotecznych, przekazane innym instytucjom, antykwariatom, na makulaturę, sprzedane podczas kiermaszu z przeznaczeniem dochodu na cele statutowe, przekazane czytelnikom podczas konkursów, akcji czytelniczych, bookcrossingowych itp.
5. Przekazanie darów jest jednoznaczne z akceptacją powyższych zasad.
6. Na wniosek darczyńcy biblioteka przekaże mu pisemne podziękowanie za przekazane dary.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury  z siedzibą przy ul. Długiej 61 Kontakt tel. +48 33 84 88 459, e-mail: gck@gckpolanka.pl
 2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych lub Z-cą Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@gckpolanka.pl . Do zakresu pracy Inspektora ochrony danych należy:
  1. informowanie Administratora, podmioty przetwarzające oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii Europejskiej lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania, zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z organem nadzorczym;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach we wszystkich innych sprawach związanych z przetwarzaniem danych”.
 3. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane uczestników w celu: wykonywania przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej ustawowych zadań, na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw,  gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;  w celu wykonywania zadań związanych z celami statutowymi (m.in. organizacją  warsztatów edukacyjnych, zajęć czy konkursów, a także organizacją wycieczek, imprez etc.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO. Dane też są pobierane i przetwarzane na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 4. Podanie przez Użytkownika Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Są udostępniane podmiotom na podstawie umów powierzenia oraz podmiotom, które działają w oparciu o nadrzędne przepisy prawa.
  Państwa dane będą mogły być przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszemu ich przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GCK w Polance Wielkiej, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z przepisów prawa.