R E G U L A M I N
korzystania ze zbiorów
Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

 1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
 2. Biblioteka wypożycza zapisanym czytelnikom książki, audiobooki i czasopisma (z wyłączeniem najnowszych numerów).
 3. Zbiory o charakterze informacyjno-encyklopedycznym, słownikowym i szczególnie wartościowym oraz najnowsze numery czasopism udostępniane są wyłącznie w pomieszczeniu bibliotecznym.
 4. Przy zapisie zgłaszający powinien okazać dokument stwierdzający jego tożsamość oraz swym podpisem zobowiązać się do przestrzegania regulaminu i wyrażenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów statystycznych i związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie tymczasowego dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. Zapis osób do 13 roku życia winien potwierdzić swym podpisem rodzić/opiekun prawny.
 6. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka. Dane te są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. W bazie danych osobowych „Czytelnicy” gromadzone są następujące dane wymagane do rejestracji: imię i nazwisko czytelnika, rok urodzenia, PESEL, adres stałego zameldowania, adres do korespondencji, nr telefonu, adres e-mail, a w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia – imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.
 9. Wypożyczać na zewnątrz można jednorazowo:
  1. 4 woluminy książek lub czasopism na okres do 30 dni.
  2. 1 audiobooka na okres do 30 dni,
 10. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych materiałów, jeżeli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie lub przy użyciu poczty elektronicznej.
 11. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek na dłuższy okres.
 12. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki i audiobooki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 13. Czytelnikom przewlekle chorym, niepełnosprawnym, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów biblioteki dostarcza się książki i/lub czasopisma do domu, po uprzedniej rejestracji oraz ustaleniu terminu i tytułów.
 14. Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury oraz wskazówki dotyczące korzystania z katalogu.
 15. Na życzenie czytelnika biblioteka pomaga w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone materiały udostępniane są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę.
 16. Za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne czytelnik odpowiada materialnie i zobowiązany jest do zwrócenia takiego samego egzemplarza, jak zgubiony bądź zniszczony lub – jeśli to niemożliwe – innego, wskazanego przez bibliotekarza, lub też – dokonania zapłaty w wysokości określonej na podstawie aktualnej ceny rynkowej zgubionego bądź zniszczonego materiału bibliotecznego wraz z kosztami jego pozyskania. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu zgubienia lub zniszczenia otrzymuje pokwitowanie.
 17. Za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne pobierana jest opłata karna. W przypadku wysłania przez bibliotekę upomnienia do czytelnika opłata wynosi 20zł. Zmiany cennika nie wymagają zmian dokonywanych w trybie zarządzenia.
 18. Czytelnik za wpłacone sumy z tytułu nieterminowego zwrotu materiałów bibliotecznych otrzymuje pokwitowanie.
 19. Przeciwko czytelnikowi, który mimo pisemnych wezwań odmawia zwrotu materiału bibliotecznego lub nie uiścił należnej opłaty, biblioteka kieruje sprawę do postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 20. Czytelnik korzystający ze zbiorów w pomieszczeniu biblioteki zobowiązany jest do wpisania się do zeszytu odwiedzin w czytelni i zajęcia miejsca wyznaczonego przez bibliotekarza.
 21. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających oraz osób, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla bibliotekarza bądź użytkowników biblioteki.
 22. Czytelnik naruszający przepisy niniejszego regulaminu może być czasowo pozbawiony prawa korzystania z biblioteki i jej usług, a w przypadku szczególnie rażącego naruszenia – na stałe. Decyzję taką podejmuje dyrektor biblioteki na wniosek bibliotekarza.
 23. Użytkownicy korzystający w bibliotece z komputera i Internetu są zobowiązani do stosowania się do osobnego Regulaminu korzystania ze stanowiska komputerowego.

 


 

Regulamin korzystania z komputera i iPadów
Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników komputer i 3 tablety – iPady
wraz z akcesoriami.
2. Każdy Czytelnik może korzystać z komputera lub tabletu w godzinach otwarcia biblioteki bezpłatnie w nieograniczonym wymiarze czasu, chyba że bibliotekarz zdecyduje inaczej lub liczba chętnych do korzystania z nich jest większa niż liczba dostępnych urządzeń. W takiej sytuacji o czasie korzystania z nich decyduje bibliotekarz.
3. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego należy zachować ciszę (w przypadku odtwarzania dźwięku należy korzystać z słuchawek) i powstrzymać się od spożywania posiłków i napojów.
4. Komputer i tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
5. Czytelnik korzysta z komputera i tabletu na własną odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
Korzystając z Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności nie może w nim zamieszczać:
• obrazów przemocy,
• treści pornograficznych,
• treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
• treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
• wizerunku osoby bez jej zgody,
• danych osobowych innych osób,
• reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
• treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
6. Komputer i tablety wyposażone są w oprogramowanie i aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji i dokonywać zmian w oprogramowaniu bez zgody bibliotekarza.
7. Pobieranie i zapisywanie plików na komputerze, a także używanie nośników informacji, np. płyt CD, DVD, kart SD, nośników USB możliwe jest tylko za zgodą bibliotekarza po ich uprzednim przeskanowaniu programem antywirusowym.
8. Użytkownik komputera lub iPada jest zobowiązany informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu użytkowanego urządzenia oraz o jego uszkodzeniach mechanicznych.
9. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wszystkich stanowisk internetowych. W szczególnych przypadkach może odmówić korzystania z komputera, jeśli uzna, że jego użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.
10. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania a także za szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.
11. Po zakończeniu pracy z komputerem lub tabletem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej, a w szczególności usunąć wszelkie dane osobowe bądź inne treści, które na nim umieścił. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał.
12. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 11, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.