R E G U L A M I N
korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Prawo do korzystania ze zbiorów i usług biblioteki ma charakter powszechny na zasadach określonych w ustawie o bibliotekach oraz niniejszym regulaminie.
2. Biblioteka wypożycza zapisanym czytelnikom książki, audiobooki i czasopisma.
3. Zbiory o charakterze informacyjno-encyklopedycznym, słownikowym i szczególnie wartościowym oraz najnowsze numery czasopism udostępniane są wyłącznie w pomieszczeniu bibliotecznym.
4. Przy zapisie zgłaszający powinien:
– okazać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL, podać aktualny adres zameldowania i/lub adres do korespondencji,
– wypełnić i podpisać Kartę zobowiązań czytelnika oraz zapoznać się z klauzulami informacyjnymi zgodnymi z polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w bibliotece (na odwrocie Karty zobowiązań czytelnika),
– zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązać się do jego przestrzegania.
5. Osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia mogą zapisać się do biblioteki osobiście na podstawie pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego.
6. Dane osobowe gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych związanych z działalnością biblioteki, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych (np. windykacji) oraz w celach statystycznych i podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO).
a. Administratorem gromadzonych danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej, ul. Długa 61,
32-607 Polanka Wielka, w którego strukturach mieści się Publiczna Biblioteka w Polance Wielkiej.
b. W bazie danych osobowych „Czytelnicy” gromadzone są następujące dane wymagane do rejestracji: imię i nazwisko czytelnika, data urodzenia, PESEL, adres stałego zameldowania, adres do korespondencji, nr telefonu i/lub adres e-mail (fakultatywnie), a w przypadku osób niepełnoletnich – imię i nazwisko oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego.
c. Czytelnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ma możliwość poprawiania, uzupełniania i ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody
na przetwarzanie danych – do jej wycofania.
d. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikający z przepisów prawa.
e. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym użytkownik biblioteki może się skontaktować, pisząc na adres poczty elektronicznej: iod@gckpolanka.pl
f. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do urzędu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
g. Podanie danych osobowych jest niezbędne do korzystania z usług biblioteki. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych.
7. Wypożyczać na zewnątrz można jednorazowo:
4 woluminy książek lub czasopism na okres do 30 dni, 1 audiobooka na okres do 30 dni.
8. Bibliotekarz może przesunąć termin zwrotu wypożyczonych, niezamówionych wcześniej materiałów. Prolongaty można dokonać osobiście, telefonicznie, mailowo lub o 14 dni przez własne konto online (OPAC). By je utworzyć, należy uzyskać od bibliotekarza kod aktywujący lub – po udostępnieniu bibliotece adresu e-mail – link aktywujący, a następnie zarejestrować się przy jego użyciu do Katalogu online biblioteki (OPAC) dostępnym na stronie gckpolanka.pl.
9. Bibliotekarz w szczególnych przypadkach może wyrazić zgodę na wypożyczenie większej liczby książek na dłuższy okres.
10. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować materiały biblioteczne aktualnie wypożyczone. Rezerwacji można dokonać osobiście, telefonicznie, drogą mailową lub poprzez konto online. Czytelnik po otrzymaniu powiadomienia przez e-mail winien
w ciągu 2 dni roboczych odebrać zarezerwowaną pozycję. Po upływie w/w terminu rezerwacja ulega skasowaniu.
11. Czytelnikom przewlekle chorym, niepełnosprawnym z terenu gminy Polanka Wielka, którzy nie mogą osobiście korzystać ze zbiorów biblioteki, dostarcza się książki i/lub czasopisma do domu, po uprzedniej rejestracji oraz ustaleniu terminu i tytułów.
12. Czytelnik ma prawo zwracać się do bibliotekarza o informacje dotyczące książek, doboru lektury czy korzystania z katalogu.
13. Na życzenie czytelnika biblioteka pomaga w uzyskaniu materiałów bibliotecznych z innych bibliotek na terenie kraju. Sprowadzone materiały udostępniane są na zasadzie określonej przez wypożyczającą bibliotekę.
14. Za zgubione i zniszczone zbiory biblioteczne czytelnik odpowiada materialnie i zobowiązany jest do zwrócenia takiego samego egzemplarza, jak zgubiony bądź zniszczony lub – jeśli to niemożliwe – innego, wskazanego przez bibliotekarza,
lub też – dokonania zapłaty w wysokości określonej na podstawie aktualnej ceny rynkowej zgubionego bądź zniszczonego materiału bibliotecznego wraz z kosztami jego pozyskania.
15. Za niezwrócone w terminie materiały biblioteczne pobierane są od czytelnika opłaty karne obejmujące koszt wysłania przez upomnienia (zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej) i opłatę za każdy dzień zwłoki po dopuszczalnym terminie zwrotu – 20 gr.
16. Czytelnik nie może wypożyczyć kolejnych materiałów do czasu zwrotu zaległych. Jeśli mimo wysłanych upomnień, odmawia
ich zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych praw zgodnie z obowiązującymi przepisami.
17. Czytelnik korzystający ze zbiorów w pomieszczeniu biblioteki zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu tożsamości
ze zdjęciem i numerem PESEL i zajęcia miejsca wyznaczonego przez bibliotekarza.
18. Bibliotekarz ma prawo odmówić obsługi osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem innych środków odurzających oraz osób, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla bibliotekarza bądź użytkowników biblioteki.
19. Czytelnik naruszający warunki niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z biblioteki i jej usług. Decyzję taką podejmuje dyrektor biblioteki na wniosek bibliotekarza. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie prawo decyzji przysługuje dyrektorowi biblioteki.


 

Regulamin korzystania z komputera i iPadów
Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

1. Biblioteka udostępnia na miejscu do korzystania przez Czytelników komputer i 3 tablety – iPady
wraz z akcesoriami.
2. Każdy Czytelnik może bezpłatnie korzystać z komputera lub tabletu w czasie otwarcia biblioteki do 1 godziny. W zależności od zaistniałych okoliczności bibliotekarz może ograniczyć lub na prośbę użytkownika – przedłużyć czas korzystania z komputera lub tabletu.
3. Podczas korzystania ze stanowiska komputerowego należy zachować ciszę (w przypadku odtwarzania dźwięku należy korzystać z słuchawek) i powstrzymać się od spożywania posiłków i napojów.
4. Komputer i tablety podłączone są do sieci Wi-Fi Biblioteki, za pomocą której mogą łączyć się z Internetem.
5. Czytelnik korzysta z komputera i tabletu na własną odpowiedzialność, włączając w to odpowiedzialność karną.
Korzystając z Internetu Czytelnik zobowiązany jest do przestrzegania prawa, a w szczególności nie może w nim zamieszczać:
• obrazów przemocy,
• treści pornograficznych,
• treści obrażających lub oczerniających inne osoby fizyczne lub prawne,
• treści wzywających do nienawiści na tle rasowym lub religijnym,
• wizerunku osoby bez jej zgody,
• danych osobowych innych osób,
• reklamy alkoholu, tytoniu, hazardu,
• treści chronionych na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj. m.in. filmów, piosenek, zdjęć, teledysków, tekstów, które nie są dostępne legalnie.
6. Komputer i tablety wyposażone są w oprogramowanie i aplikacje umożliwiające naukę, tworzenie i dzielenie się treściami, a także zabawę. Czytelnik nie może samodzielnie instalować na tablecie żadnych dodatkowych aplikacji i dokonywać zmian w oprogramowaniu bez zgody bibliotekarza.
7. Pobieranie i zapisywanie plików na komputerze, a także używanie nośników informacji, np. płyt CD, DVD, kart SD, nośników USB możliwe jest tylko za zgodą bibliotekarza po ich uprzednim przeskanowaniu programem antywirusowym.
8. Użytkownik komputera lub iPada jest zobowiązany informować bibliotekarza o wszelkim nieprawidłowym działaniu użytkowanego urządzenia oraz o jego uszkodzeniach mechanicznych.
9. Bibliotekarz ma prawo do monitorowania wszystkich stanowisk internetowych. W szczególnych przypadkach może odmówić korzystania z komputera, jeśli uzna, że jego użytkownik wykonuje czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w regulaminie.
10. Użytkownik odpowiada materialnie za zniszczenie lub uszkodzenie sprzętu komputerowego lub oprogramowania a także za szkody będące skutkami udostępnionego mu połączenia internetowego.
11. Po zakończeniu pracy z komputerem lub tabletem użytkownik zobowiązany jest pozostawić go w konfiguracji zastanej, a w szczególności usunąć wszelkie dane osobowe bądź inne treści, które na nim umieścił. Czytelnik zobowiązany jest do wylogowania się ze wszelkich internetowych aplikacji, z których korzystał.
12. Czytelnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku nie zastosowania się do postanowień pkt. 11, Biblioteka może usunąć z tabletu wszelkie dane i treści umieszczone na nim przez Czytelnika. Jednak Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich bądź szkody Czytelnika, w tym naruszenie poufności danych osobowych, wynikłe na skutek korzystania przez Czytelnika z Internetu.