REGULAMIN
obiektu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61

§ 1
1. Budynek Gminnego Centrum Kultury oraz teren wokół zwany dalej „GCK” jest własnością Gminy Polanka Wielka.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu GCK przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej jak również Parku Rekreacyjnego znajdującego się przy ulicy Długiej w Polance Wielkiej .
3. GCK czynne jest codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych.
4. Każda osoba wchodząca na teren GCK ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin obiektu GCK podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej GCK.
6. Osoby przebywające w GCK mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.
§ 2
1. Na terenie GCK zabrania się:
a)palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b)zakłócania porządku i spokoju,
c)wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
d)rzucania przedmiotami,
e)używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób,
f)używania fajerwerków lub petard,
g)sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody GCK,
h)pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
i)zaśmiecania terenu GCK,
j)zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
k)wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody GCK,
l)wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody przedstawicieli GCK.
2.Na teren GCK nie wolno wnosić:
a)napojów alkoholowych, środków odurzających,
b)przedmiotów niebezpiecznych,
c)broni wszelkiego rodzaju i amunicji,
d)pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e)fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.
3.Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa przebywania na terenie GCK.
§ 3
Wejście na salę widowiskową możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udziałem publiczności, oraz zorganizowanych zajęć, szkoleń, spotkań autorskich, prelekcji. Wejście na koncerty oraz inne imprezy biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.
§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. GCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GCK.
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników wszystkich wydarzeń kulturalny prowadzonych przez GCK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości GCK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).
§ 5
W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GCK będą stosować następujące środki:
a)wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b)nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c)zawiadomienie Policji, lub ochrony.
§ 6
Osoby które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia GCK ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 7
Korzystający z obiektu GCK zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie GCK.
§ 8
Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu GCK nie ponosi odpowiedzialności.
§ 9
Osoby przebywające na terenie GCK podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.

Polanka Wielka, 15.09.2014r.


 

 

REGULAMIN

uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań, warsztatach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury jest:
– zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
– zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć,
– akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa,
– w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

II. Opłaty za zajęcia

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez GCK w Polance Wielkiej reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora GCK w Polance Wielkiej, dostępny na stronie www.gckpolanka.pl.
2. Opłaty wnoszone są do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć, wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez cały miesiąc, spowodowana chorobą.
5. Opłat można dokonywać przelewem na konto w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie na numer: 75811010232003034141420001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
2. GCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. GCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Obiektu Gminnego Centrum Kultury, dostępnego na stronie www.gckpolanka.pl
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika GCK.
8. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem GCK wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. GCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GCK
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez GCK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości GCK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

VI. Postanowienia ogólne

1. GCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć i innych pomieszczeniach GCK.
2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Każdy zespól artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora GCK.

Polanka Wielka, 15.09.2014 r.


 

 

Karta uczestnictwa
w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
w sezonie 2016

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………………………

Pesel………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………..

e-mail………………………………………………………………………………………….

Nazwa zespołu, sekcji.………………………………………………………………………..

Zajęcia płatne / bezpłatne (niepotrzebne skreślić)

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka …………………………………………………………..
w w/w zajęciach.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się i akceptuję regulamin uczestnictwa w zajęciach.
Oświadczam, że w razie konieczności wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej mojemu dziecku.

……………………………… ………………………………………
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna