REGULAMIN
obiektu Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej przy ul. Długiej 61

§ 1
1. Budynek Gminnego Centrum Kultury oraz teren wokół zwany dalej „GCK” jest własnością Gminy Polanka Wielka.
2. Regulamin dotyczy budynku oraz terenu będącego w użytkowaniu GCK przy ulicy Długiej 61 w Polance Wielkiej jak również Parku Rekreacyjnego znajdującego się przy ulicy Długiej w Polance Wielkiej .
3. GCK czynne jest codziennie w godzinach od 8:00 do 21:00 oraz w czasie niezbędnym do organizacji imprez własnych i zleconych.
4. Każda osoba wchodząca na teren GCK ma obowiązek zapoznania się i stosowania niniejszego Regulaminu.
5. Regulamin obiektu GCK podany jest do wiadomości publicznej wewnątrz budynku oraz na stronie internetowej GCK.
6. Osoby przebywające w GCK mogą korzystać bezpłatnie z pomieszczeń ogólnodostępnych.
§ 2
1. Na terenie GCK zabrania się:
a)palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych, stosowania środków odurzających,
b)zakłócania porządku i spokoju,
c)wchodzenia do pomieszczeń, które nie są ogólnodostępne,
d)rzucania przedmiotami,
e)używania wulgarnego lub obraźliwego słownictwa oraz obrażania innych osób,
f)używania fajerwerków lub petard,
g)sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków, ulotek lub przeprowadzania zbiórek bez uprzedniej zgody GCK,
h)pisania na ścianach budynku, urządzeniach lub ich malowania i oklejania,
i)zaśmiecania terenu GCK,
j)zasłaniania twarzy lub innego maskowania się w celu uniemożliwienia identyfikacji,
k)wywieszania flag, transparentów, reklam bez zgody GCK,
l)wprowadzania zwierząt bez uprzedniej zgody przedstawicieli GCK.
2.Na teren GCK nie wolno wnosić:
a)napojów alkoholowych, środków odurzających,
b)przedmiotów niebezpiecznych,
c)broni wszelkiego rodzaju i amunicji,
d)pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
e)fajerwerków, petard i innych przedmiotów pirotechnicznych.
3.Osoby posiadające produkty zabronione, o których mowa w ust. 2 nie mają prawa przebywania na terenie GCK.
§ 3
Wejście na salę widowiskową możliwe jest wyłącznie w przypadku imprez z udziałem publiczności, oraz zorganizowanych zajęć, szkoleń, spotkań autorskich, prelekcji. Wejście na koncerty oraz inne imprezy biletowane odbywa się na podstawie ważnego biletu wstępu.
§ 4

Przetwarzanie danych osobowych

1. GCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GCK.
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników wszystkich wydarzeń kulturalny prowadzonych przez GCK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości GCK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).
§ 5
W stosunku do osób nieprzestrzegających regulaminu pracownicy GCK będą stosować następujące środki:
a)wezwanie do zachowania porządku i zasad bezpieczeństwa,
b)nakaz natychmiastowego opuszczenia obiektu,
c)zawiadomienie Policji, lub ochrony.
§ 6
Osoby które doprowadzą do zniszczenia sprzętu, wyposażenia lub innego mienia GCK ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
§ 7
Korzystający z obiektu GCK zobowiązani są do podporządkowania się poleceniom osób prowadzących zajęcia oraz pracowników odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie GCK.
§ 8
Za przedmioty wartościowe pozostawione w na terenie obiektu GCK nie ponosi odpowiedzialności.
§ 9
Osoby przebywające na terenie GCK podlegają powszechnie obowiązującym przepisom prawa oraz niniejszego regulaminu.

Polanka Wielka, 15.09.2014r.