Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej realizuje projekt pn.:

„Tworzenie przestrzeni wspólnych spotkań poprzez zmodernizowanie sceny i parkietów w miejscu prób i występów Orkiestry Dętej OSP.”

Cel operacji:

Celem operacji jest tworzenie przestrzeni wspólnych spotkań poprzez zmodernizowanie jednego obiektu i dokonanie renowacji powierzchni sceny i sali widowiskowej w Polsce Wielkiej, przy ul. Długiej 61 do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność.

Główne założenia operacji:

Założeniem operacji jest zmodernizowanie sceny i parkietów w miejscu prób i występów Orkiestry Dętej OSP. Modernizacja będzie polegała na wymianie parkietu oraz desek scenicznych na sali widowiskowej mieszczącej się w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej, gdzie Orkiestra OSP ćwiczy swój repertuar i organizuje swoje koncerty. Jest to jedyne miejsce w Polance Wielkiej na tyle duże, by pomieścić członków Orkiestry, zapewnić im odpowiednią akustykę w trakcie prób i występów oraz umożliwić prezentację repertuaru. Dlatego GCK zwarła umowę użyczenia z OSP w Polance Wielkiej’ na korzystanie z tych pomieszczeń przez Orkiestrę. Jest to działanie zmierzające nie tylko do poprawy aktywności społecznej mieszkańców (każda próba Orkiestry gromadzi min. 50 osób) ale i do promocji tej aktywności na zewnątrz: Orkiestra w 2021 r. – dzięki ciężkiej pracy i licznym próbom zdobyła Tytuł Grand Prix 43. Festiwalu ECHO TROMBITY 2021 oraz Puchar Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego. Dzięki temu, że Orkiestra OSP może użytkować ww. salę może dążyć do dalszego promowania tego typu aktywności społecznej mieszkańców oraz wzmacniać promocję dziedzictwa regionalnego Polanki Wielkiej oraz oferty spędzania czasu wolnego w ten właśnie sposób. Montaż nowego parkietu oraz desek na scenie jest wymagany, gdyż obecny stan podłogi stwarza duże niebezpieczeństwo dla poruszających się po niej: klepki parkietu są ruchome, w niektórych miejscach są ubytki klepek, deski na scenie są zniszczone, porysowane, przez co nierówne i częściowo ruchome. Stan aktualny stwarza więc spore utrudnienie, jak nie umożliwia prób i występów Orkiestry. Tylko ten element sali i sceny wymaga wymiany, gdyż pozostałe wyposażenie w postaci ławek i krzeseł jest ruchome i w dobrym stanie, może zostać usunięte na czas montażu nowej podłogi i ponownie wykorzystane.

Planowane wyniki operacji i efekty:

Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1 szt.

Liczba nowych, wyremontowanych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności: 1 szt.

Liczba osób korzystających z oferty edukacyjnej i spędzania wolnego czasu dzięki wsparciu LSR : 200 os.

Wartość dofinansowania projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

149 751,00 zł