REGULAMIN
uczestnictwa w zespołach artystycznych, sekcjach zainteresowań, warsztatach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Regulamin określa zasady uczestnictwa w zajęciach zespołów artystycznych, sekcji zainteresowań, kursów, warsztatów organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej (GCK).

I. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury jest:
– zgłoszenie uczestnika zajęć w okresie prowadzenia zapisów do sekcji i zespołów,
– zapoznanie się z obowiązującym regulaminem zajęć,
– akceptacja postanowień niniejszego regulaminu poprzez złożenie u instruktora prowadzącego zajęcia wypełnionej karty uczestnictwa,
– w przypadku zajęć płatnych terminowe uiszczanie opłat za zajęcia.

II. Opłaty za zajęcia

1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez GCK w Polance Wielkiej reguluje cennik wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora GCK w Polance Wielkiej, dostępny na stronie www.gckpolanka.pl.
2. Opłaty wnoszone są do 25-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.
3. Miesięczna opłata za zajęcia jest stała i niezależna od ilości zajęć przypadających w danym miesiącu.
4. Opłata za zajęcia naliczana jest bez względu na absencję uczestnika zajęć, wyjątek stanowi nieobecność uczestnika przez cały miesiąc, spowodowana chorobą.
5. Opłat można dokonywać przelewem na konto w ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie na numer: 75811010232003034141420001 (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona).
6. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik nie wniesie opłaty przez kolejne dwa miesiące lub zgłosi instruktorowi rezygnację.
7. Dokonywanie opłat za zajęcia kontrolowane jest przez instruktorów prowadzących zajęcia.

III. Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się według ustalonego i podanego do wiadomości uczestników grafiku.
2. GCK zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym zobowiązuje się poinformować uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
3. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników zajęć lub w przypadku uczestników małoletnich ich rodziców/opiekunów.
4. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do aktywnego i systematycznego uczestnictwa w zajęciach oraz do reprezentowania GCK w występach artystycznych zgłoszonych przez instruktora.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest każdorazowo przez instruktorów prowadzących i odnotowywana w dzienniku zajęć.
6. W zajęciach nie biorą udziału rodzice ani opiekunowie prawni małoletnich uczestników zajęć.
7. Uczestnik zajęć zobowiązuje się dostosować do wytycznych instruktora (np. dotyczących stroju itp.).
8. Uczestnik zajęć, który zrezygnuje z uczestnictwa w nich w trakcie trwania sezonu, może zostać obciążony kosztami udostępnionego stroju i kosztami związanymi z przygotowaniem ćwiczonych układów choreograficznych.

IV. Opieka i bezpieczeństwo uczestników

1. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego.
2. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać dziecko w wieku do 10 lat włącznie bezpośrednio po zajęciach lub złożyć pisemne oświadczenie o jego samodzielnym powrocie do domu.
3. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. GCK nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziałem uczestników zajęć zaistniałe po zakończeniu zajęć.
5. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych wobec innych osób, przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Obiektu Gminnego Centrum Kultury, dostępnego na stronie www.gckpolanka.pl
7. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć obowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora lub innego pracownika GCK.
8. Zajęcia wyjazdowe, występy, koncerty poza budynkiem i terenem GCK wymagają dodatkowej zgody rodzica/opiekuna prawnego małoletniego uczestnika zajęć.

V. Przetwarzanie danych osobowych

1. GCK zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością GCK
2. Pełnoletni uczestnicy oraz rodzice/prawni opiekunowie małoletnich uczestników zajęć prowadzonych przez GCK wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych podanych do wiadomości GCK oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. Nr 133 z 1997r., poz. 883 z późn. zmianami).

VI. Postanowienia ogólne

1. GCK nie ponosi żadnej odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć w holach, salach zajęć i innych pomieszczeniach GCK.
2. Uciążliwi – utrudniający korzystanie z zajęć, nie przestrzegający regulaminu, uczęszczający na zajęcia nieregularnie – uczestnicy zostaną skreśleni z listy uczestników danych zajęć jeśli nie odniosą skutku wcześniejsze słowne upomnienia.
3. Każdy zespól artystyczny/sekcja zainteresowań może dodatkowo określić na piśmie i przekazać do wiadomości i stosowania przez uczestników zajęć wewnętrzne zasady obowiązujące w danej grupie, zaakceptowane przez Dyrektora GCK.

Polanka Wielka, 15.09.2014 r.