Gminne Centrum Kultury
w Polance Wielkiej

ul. Długa 61, 32-607 Polanka Wielka

Dyrektor Gminnego Centrum Kultury
w Polance Wielkiej: Krzysztof Ziaja

Telefon : 033 848 8459

GCK e-mail : gck@gckpolanka.pl

Biblioteka e-mail: biblioteka.gck@interia.pl

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:
  Gminne Centrum Kultury  z siedzibą przy ul. Długiej 61 Kontakt tel. +48 33 84 88 459, e-mail: gck@gckpolanka.pl
 2. W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych należy się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych lub Z-cą Inspektora Ochrony Danych pod adresem e-mail:iod@polanka-wielka.pl
 3. Administrator Danych zbiera i przetwarza dane uczestników w celu: wykonywania przez Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej ustawowych zadań, na podstawie Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz innych ustaw,  gdy jest to niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym;  w celu wykonywania zadań związanych z celami statutowymi (m.in. organizacją  warsztatów edukacyjnych, zajęć czy konkursów, a także organizacją wycieczek, imprez etc.) i innych prawnych obowiązków w tym umownych zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c RODO. Dane też są pobierane i przetwarzane na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.
 4. Podanie przez Użytkownika Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z zasobów Biblioteki i jej usług. Konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Są udostępniane podmiotom na podstawie umów powierzenia oraz podmiotom, które działają w oparciu o nadrzędne przepisy prawa.
  Państwa dane będą mogły być przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszych zadań i innych obowiązków prawnych, w tym umownych, świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tym umownych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, pobrania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszemu ich przetwarzaniu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w GCK w Polance Wielkiej, przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres umowy umożliwiający pełną obsługę użytkowników Biblioteki oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, a wynikającego z przepisów prawa.