dkwo

Regulamin konkursu fotograficznego

„Dolina Karpia w obiektywie” – 2017

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

Cele:

– uwrażliwienie na piękno przyrody, zabytków oraz okolic poprzez celne i oryginalne uchwycenie ciekawych tematów,

–   promocja obszaru Doliny Karpia,

– rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią, które mają ukończone 18 lat

– tematem konkursu są miejsca na terenie Doliny Karpia (gminy: Przeciszów, Osiek, Zator, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice),

– tematyka zdjęć może obejmować wszystkie 4 pory roku,

– na zdjęciach nie prezentujemy osób, postaci,

– każdy uczestnik może zgłosić maksimum 2 prace,

– fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20×30 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD (format JPG, duża rozdzielczość),

– zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie,

– do konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty,

– zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii,

– do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Jednocześnie uczestnik konkursu składając podpis na karcie zgłoszeniowej oświadcza, że:

  1. a) posiada pełnię praw autorskich i przenosi je na organizatora w zakresie niezbędnym do ich publikacji i/lub innego rozpowszechniania
  2. b) wyraża zgodę na nieodpłatne publikowanie fotografii zgłoszonych do konkursu, umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie z podaniem danych autora (imię i nazwisko),
  3. c) zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników,

– fotografie bez metryczki i karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie,

– fotografie wraz z wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie  lub przesłać na adres (z dopiskiem na kopercie „Nie zginać”):

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie,
Długa 6, 32-641 Przeciszów
tel. +48 (33) 8413-270

– termin nadsyłania prac upływa 23 czerwca 2017 roku (decyduje data doręczenia do Organizatora),

– fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

Rozstrzygnięcie konkursu:

– ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia  7 lipca 2017 r., poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie (www.gbprzeciszow.pl), natomiast uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Święta Gminy Przeciszów w dniu 9.07.2017 na stadionie LKS “Przeciszovia”.

– nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

– oceny zdjęć dokona powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

– decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników.

Dolina Karpia w obiektywie edycja 2017 – REGULAMIN