ORGANIZATOR: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

CEL IMPREZY
• Prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego dziecięcych wykonawców
• Promowanie polskiej piosenki
• Wymiana pomysłów i doświadczeń w pracy z dziećmi

TERMIN I MIEJSCE IMPREZY
• 27 maja (sobota) 2017r. o godz. 10.00 w sali WDK Spytkowice

GRUPA WIEKOWA
• I gr. wiekowa – przedszkola
• II gr. wiekowa – kl. „0”, kl. I
• III gr. wiekowa – kl. II, kl.III
UCZESTNICY
• Soliści, duety oraz zespoły w grupach wiekowych j. w.
• Uczestnicy mogą być zgłaszani przez szkoły, przedszkola, ośrodki kultury, biblioteki, itp. oraz indywidualnie.
• O przynależności do kategorii wiekowej w zespołach decyduje wiek większości uczestników.

ZASADY UCZESTNICTWA
• Wykonawcom towarzyszyć może akompaniator lub nagranie
na CD (bez słów)
• Na płycie CD powinien znajdować się tylko utwór przeznaczony do prezentacji.
• Każdy wykonawca prezentuje jedną polską piosenkę.
• Czas prezentacji nie może przekroczyć 5 minut.
• Dobór repertuaru powinien być dostosowany do wieku uczestnika.

KRYTERIA OCENY
Jury w ocenie kierować się będzie następującymi kryteriami:
• dobór repertuaru
• walory głosowe, poczucie rytmu, dykcja
• kultura sceniczna
• interpretacja utworów

NAGRODY
• Laureaci trzech pierwszych miejsc w każdej grupie wiekowej otrzymają nagrody oraz dyplomy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i dostarczenie jej do Gminnego Ośrodka Kultury lub przesłanie e.mailem na adres kultura@gokspytkowice.pl
w terminie do 19 maja 2017r.
• Kolejność występów zostanie umieszczona na stronie internetowej www.gokspytkowice.pl
• Zgłoszenie do festiwalu oznacza zaakceptowanie Regulaminu przez uczestnika/opiekuna.
• Warunkiem uczestnictwa w festiwalu jest terminowe złożenie karty zgłoszenia oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, które znajdują
się w załączeniu.
• Wszystkie kwestie nie ujęte w niniejszym regulaminie rozstrzygane będą przez Organizatora i Jury.
• Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału na kategorie wiekowe.