Stowarzyszenie Dolina Karpia w ramach Kampanii informacyjnej na temat naborów planowanych w bieżącym roku “LSR
w 2017
, zaprasza wszystkich potencjalnych wnioskodawców na spotkania informacyjne, które odbędą się w dniach: 15 lutego, 28 lutego,
22 marca i 5 kwietnia 2017 roku w siedzibie Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze, ul. Rynek 2.

Podczas spotkań przedstawione zostaną informacje nt. planowanych w 2017 roku naborów wniosków, z których pierwszy odbędzie się w terminie 27 luty – 13 marca 2017 roku z zakresu tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego (…). Kolejne zaplanowane nabory odbędą się zgodnie z harmonogramem planowanych naborów wniosków , a dotyczyć będą następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

– Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),

– Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),

– Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 50% kosztów kwalifikowalnych),

– Integracja społeczna mieszkańców poprzez wykorzystanie rybackiego  dziedzictwa kulturowego (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

– Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna na obszarach rybackich (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych),

– Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi (intensywność wsparcia do 85% kosztów kwalifikowalnych).

Maksymalny poziom dofinansowania na jednego beneficjenta wynosi 300 000,00 zł.

Powyższe realizowane będą w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, a dofinansowanie uzyskać będzie można m.in. na rozwój gospodarstw rybackich, zakładanie i rozwój działalności gospodarczej, tworzenie infrastruktury na obszarach rybackich, organizację wydarzeń promocyjnych czy działania mające na celu zapobieganie kłusownictwu.

W 2017 roku zaplanowane zostały również nabory realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które będą dotyczyć następujących przedsięwzięć zapisanych w LSR:

– Organizacja atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu (projekt grantowy), w ramach którego będzie można uzyskać na realizację poszczególnych zadań od 5 do 50 tys. zł dofinansowania, przy 100% intensywności wsparcia.

– Spójna i widoczna oferta turystyczna Doliny Karpia (operacje własne LGD).

 

Ponadto uczestnicy spotkań zapoznają się z dokumentacją konkursową, rozporządzeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, oraz kryteriami wyboru operacji.

Do udziału w nich zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców, zwłaszcza osoby chcące utworzyć nowe miejsca pracy oraz osoby z grup defaworyzowanych (w tym rybaków).

Szczegółowe informacje przekazywane będą na bieżąco na stronie www.dolinakarpia.org