Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej oferuje wypożyczanie czytników książek elektronicznych i udostępnia darmowe kody do serwisu Legimi z tysiącami e-booków i audiobooków. Szczegóły w bibliotece i w zakładce Regulaminy (patrz też niżej).

Zasady korzystania z kodów Legimi

1. Od stycznia 2024 r. Publiczna Biblioteka GCK w Polance Wielkiej oferuje swym Czytelnikom i Czytelniczkom dostęp do wielu tysięcy książek elektronicznych za pośrednictwem platformy/aplikacji Legimi.

2. Oferta ma postać kodu dostępu do bazy e-książek Legimi, po który należy zgłosić się do biblioteki osobiście.

3. Usługa wydawania kodów do Legimi jest bezpłatna.

4. Kod wydawany jest osobie pełnoletniej, posiadającej aktywne, nieobciążone żadnymi zaległościami konto biblioteczne.

5. Obecnie biblioteka udostępnia 3 kody miesięcznie (ich liczba może ulec zmianie), które wydawane są według kolejności zgłoszeń od 1-szego roboczego dnia miesiąca.

6. Użytkownik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu. Nie ma możliwości wcześniejszego rezerwowania kodów.

7. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której był wydany. Zabrania się przekazywania kodów osobom trzecim.

8. Kody nie będą po raz kolejny wydawane Czytelnikom, którzy go otrzymali, ale nie aktywowali i/lub nie pobrali żadnej książki z bazy Legimi.

9. Kod umożliwia miesięczny dostęp do e-zasobów Legimi od dania aktywacji. Należy go aktywować w miesiącu udostępnienia, w przeciwnym razie jego ważność wygasa.

10. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie. Aby skorzystać z usługi Legimi należy odebrać kod dostępu, wejść na stronę internetową www.legimi.pl/rajska i aktywować kod (założyć bezpłatne konto oraz pobrać bezpłatną aplikację Legimi).

11. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na maksymalnie 2 różnych urządzeniach (np. na czytniku, smartfonie, komputerze).

12. W przypadku wątpliwości czy problemów w korzystaniu z usługi należy skontaktować się z bibliotekarzem naszej biblioteki lub działem technicznym Legimi pod adresem e-mail: support@legimi.com.

 

Regulamin wypożyczania czytników e-booków
Publicznej Bibliotece Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Z bibliotecznego czytnika e-booków mogą korzystać osoby, które: ukończyły 18 rok życia, są zapisane do Publicznej Biblioteki GCK w Polance Wielkiej i nie mają zobowiązań i zaległości wobec w/w biblioteki.

§ 2. Wypożyczanie

1. Użytkownik spełniający warunki wskazane w § 1 może wypożyczyć 1 czytnik e-booków za kaucją zwrotną w wysokości 100 zł płatną w dniu wypożyczenia czytnika.

2. Podstawą zwrotu kaucji jest zwrot sprawnego i prawidłowo funkcjonującego czytnika e-booków wraz z akcesoriami (kabel i etui). Kaucję użytkownik odbiera osobiście w dniu oddania urządzenia.

3. Przy wypożyczeniu czytnika e-booków, użytkownik zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Czytnik e-booków można wypożyczyć jednorazowo maksymalnie na 30 dni. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu do 30 dni w przypadku braku rezerwacji czytnika przez innych czytelników. Przedłużenia można dokonać telefonicznie lub osobiście.

5. Czytelnik spełniający warunki wskazane w § 1 może osobiście zarezerwować czytnik e-booków. Rezerwacja będzie realizowana zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku nieodebrania zarezerwowanego czytnika, rezerwacja będzie anulowana po upływie 2 dni roboczych.

6. Czytelnik może korzystać zgodnie z obowiązującą licencją z aktywowanego przez bibliotekę pakietu e-booków dostępnych w ramach miesięcznego kodu Legimi lub/i z zestawu książek elektronicznych wgranych na czytnik, a także ma prawo wgrywać do czytnika e-booki zgodnie z obowiązującym prawem i w ramach posiadanych uprawnień. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytniku przez użytkownika.

7. Użytkownik jest zobowiązany do dbania o stan czytnika elektronicznego, wykorzystywania go zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi oraz zwrócenia w wyznaczonym terminie bez wgranych przez siebie plików, w niezmienionym stanie technicznym i wizualnymi, z zawartością (e-booki, aplikacje) taką, jak w momencie wypożyczenia.

8. Użytkownik ma prawo korzystać z czytnika e-booków i wgranych na nim plików tylko na własny użytek, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności użytkownik nie jest uprawniony do:
a) rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu czytnika i wgranych na nim e-booków w całości
lub we fragmentach,
b) modyfikowania treści e-booków,
c) komercyjnego wykorzystywania e-booków, w szczególności rozpowszechniania ich treści i
wprowadzania ich do sieci internetowych,
d) udostępniania czytnika e-booków innym osobom,
e) modyfikowania bądź usuwania aplikacji, plików oraz danych, ograniczeń i uprawnień do kont obecnych na wypożyczanym urządzeniu.

9. Każdy czytnik e-booków wyposażony jest w: etui i przewód USB. W chwili wypożyczenia czytnika użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia jego funkcjonowania i kompletności wyposażenia.

10. Użytkownik powinien poinformować bibliotekę o wszystkich dostrzeżonych uszkodzeniach sprzętu lub jego nieprawidłowym działaniu. Bibliotekarz sprawdza stan techniczny, poprawność jego działania i kompletność zestawu przy odbiorze, a w przypadku braku takiej możliwości – do końca następnego dnia roboczego od zwrotu wypożyczonego czytnika.

§ 3. Przetrzymywanie, uszkodzenie, zagubienie czytnika

1. Opłata za przekroczenie terminu zwrotu czytnika wynosi 2 zł za każdy kolejny dzień zwłoki.

2. W przypadku utraty lub niepodlegającego naprawie uszkodzenia czytnika lub/i jego akcesoriów użytkownik zobowiązany jest zapłacić na rzecz biblioteki w terminie zwrotu czytnika kwotę odpowiadającą kosztowi zakupu fabrycznie nowego urządzania o tych samych parametrach lub/i jego akcesoriów.

3. W przypadku zwrotu uszkodzonego czytnika, użytkownik zobowiązany jest pokryć koszty jego naprawy. W takiej sytuacji kaucja podlega zatrzymaniu na okres naprawy do momentu opłacenia przez użytkownika jej kosztów, a w przypadku stwierdzenia braku możliwości lub nieopłacalności naprawy – kwoty stanowiącej wartość urządzenia.

4. Opłaty, o których mowa w punktach: 1, 2 i 3 powinny zostać uregulowane niezwłocznie. W przypadku odmowy uiszczenia opłat biblioteka dochodzić będzie swoich roszczeń przez firmę windykacyjną lub na drodze postępowania sądowego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Za wniesione opłaty użytkownik otrzymuje pokwitowanie.

§ 3. Postanowienia końcowe

1. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i do przestrzegania zawartych w nim postanowień.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem odpowiednie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu korzystania ze zbiorów Publicznej Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej oraz odpowiednie przepisy prawa.