Regulamin konkursu fotograficznego

„Dolina Karpia w obiektywie” – 2019

 

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie

 

Cele:

– uwrażliwienie na piękno przyrody, zabytków oraz okolic poprzez celne i oryginalne uchwycenie ciekawych tematów,

–   promocja obszaru Doliny Karpia,

– rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych,

 

Warunki uczestnictwa w konkursie:

– konkurs ma charakter otwarty i przeznaczony jest dla wszystkich osób amatorsko zajmujących się fotografią, które mają ukończone 18 lat

– tematem konkursu są miejsca na terenie Doliny Karpia (gminy: Przeciszów, Osiek, Zator, Polanka Wielka, Brzeźnica, Spytkowice, Tomice),

– tematyka zdjęć może obejmować wszystkie 4 pory roku,

– na zdjęciach nie prezentujemy osób, postaci,

– każdy uczestnik może zgłosić maksimum 2 prace,

– fotografie mogą być zarówno w poziomie jak i w pionie, kolorowe, czarno-białe i w sepii, wydrukowane na papierze fotograficznym w formacie 20×30 cm oraz bezwarunkowo w postaci elektronicznej na płycie CD (format JPG, duża rozdzielczość),

– zdjęcia tylko w formie cyfrowej lub tylko w formie papierowej nie wezmą udziału w konkursie,

– do konkursu mogą być zgłoszone jedynie zdjęcia, które nie zostały wcześniej nagrodzone ani wyróżnione w innych konkursach, jak również nie były wykorzystywane ani rozpowszechniane przez inne podmioty,

– zgłoszone na konkurs fotografie muszą być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą tytuł i miejsce wykonania fotografii,

– organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników,

– fotografie bez metryczki i karty zgłoszeniowej nie będą brały udziału w konkursie,

– fotografie wraz z wersją elektroniczną należy składać bezpośrednio w Gminnej Bibliotece Publicznej w Przeciszowie  lub przesłać na adres (z dopiskiem na kopercie „Nie zginać”):

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie,

 1. Długa 6, 32-641 Przeciszów

tel. +48 (33) 8413-270

 

– termin nadsyłania prac upływa 30 czerwca 2019 roku (decyduje data doręczenia do Organizatora),

– fotografie zgłoszone do konkursu nie będą zwracane i pozostaną w zbiorach Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie.

 

Rozstrzygnięcie konkursu:

– ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do dnia  9 lipca 2019 r., poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Przeciszowie (www.gbprzeciszow.pl), natomiast uroczyste wręczenie odbędzie się podczas Święta Gminy Przeciszów w dniu 14.07.2019 na stadionie LKS “Przeciszovia”.

– nagrodzeni uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.

– oceny zdjęć dokona powołane przez Organizatora jury, które przyzna nagrody za miejsca od I do III oraz wyróżnienia.

– decyzje jury są ostateczne i wiążące dla uczestników,

– do zdjęć należy dołączyć kartę zgłoszeniową stanowiącą załącznik do niniejszego regulaminu. Jednocześnie uczestnik konkursu składając podpis na karcie zgłoszeniowej oświadcza, że:

AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

 1. Uczestnicy konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie” przenoszą nieodpłatnie na organizatorów swoje autorskie prawa majątkowe do artystycznych wykonań zaprezentowanych podczas festiwalu, w celu wykorzystania ich przez organizatorów w sposób nieograniczony terytorialnie i czasowo na następujących polach eksploatacji:
 2. a) utrwalania (zapisu) we wszystkich możliwych formach jak fotografia, audio, video,
  b) zwielokrotnienia na wszystkich nośnikach dźwięku i obrazu,
  c) wprowadzenia do obrotu,
  d) wprowadzania do pamięci komputera oraz sieci internet,
  e) publicznego odtwarzania, wyświetlania,
  f) najmu i dzierżawy,
  g) nadawania bezprzewodowego, przewodowego, satelitarnego oraz reemisji i retransmisji.

Jest to równoznaczne, że za wykorzystanie artystycznych wykonań i materiałów wykonawcom nie przysługuje prawo do wynagrodzenia. Organizatorzy nie ponoszą także kosztów mogących wynikać z prawa autorskiego

 1. Uczestnicy konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie”udzielają zezwolenia na rozpowszechnianie swojego wizerunku utrwalonego za pomocą wszelkich technik fotograficznych telewizyjnych i nagrań wideo w związku z udziałem w konkursie mających na celu dokumentowanie i promowanie konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie”, a także w celach edukacyjnych i popularyzatorskich wyłącznie w publikacjach metodycznych, materiałach promocyjnych i reklamowych zgodnie z celami statutowymi organizatorów w tym na umieszczenie ich na stronie internetowej.
 2. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wykonywanie zdjęć i nagrań oraz ich rozpowszechnianie przez osoby trzecie będące uczestnikami wydarzenia.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH,

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu jest:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

 1. Administratorem danych osobowych w związku z organizacją i realizacją konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Przeciszowie, ul. Długa 6, 32-641 Przeciszów. Kontakt z Administratorem: tel. +48 (33) 8413270, email:biblioteka@gazeta.pl lub listownie na adres siedziby administratora.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez  e-mail:gbp.biblioteka@gazeta.pl
 3. Podanie danych osobowych i kontaktowych w karcie zgłoszenia oraz przesłanie jej do organizatora konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie” jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1a Rozporządzenia) do celów określonych w niniejszym regulaminie, w tym: przyjęcia zgłoszenia do udziału i organizacji w wydarzeniu, a także do celów statutowych, promocyjnych i archiwalnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w organizowanym konkursie.
 5. Dane uczestników będą przechowywane przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1c Rozporządzenia) przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów oraz obowiązków wynikających z poszczególnych przepisów prawa.
 6. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie” mogą być członkowie powołanych komisji jurorskich na czas trwania konkursu, mogą być też podmioty, które świadczą usługi w ramach i na rzecz Administrator danych w ramach zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub inne instytucje działające na odrębnych przepisach prawa jak organy kontrolne, nadzorcze, czy
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, osobie, która ją wyraziła przysługuje prawo do jej wycofania bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Prawa te mogą w szczególnych przypadkach podlegać ograniczeniom wynikającym  z odrębnych przepisów.
 8. W celu skorzystania ze swoich praw w tym możliwości wycofania zgody w przypadku przetwarzania danych na jej podstawie mogą się Państwo skontaktować poprzez e-mail: gbp.biblioteka@gazeta.pl
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ((na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 10. Dane osobowe uczestników nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w wydarzeniu – konkursu fotograficznego „Dolina Karpia w obiektywie” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Wszelkie kwestie sporne, a nie ujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od momentu podpisania i opublikowania na stronie gbprzeciszow.pl