konkur plastyczny wakacje1

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Najpiękniejsze wspomnienie z wakacji”

  1. ORGANIZATOR

Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej
32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 61
tel. 33 84 88 459

  1. CZAS TRWANIA KONKURSU

Prace konkursowe należy dostarczać w terminie do 31.10.2017 r.

Konkurs zakończy się wystawą prac plastycznych. O przyznanych nagrodach uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo do dnia 10.11.2017 r.

  1. ADRESACI KONKURSU

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku 6- 10 lat z terenu gminy Polanka Wielka.

Prace plastyczne będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

– I grupa: dzieci w wieku 6-7 lat

– II grupa: dzieci w wieku 8 – 10 lat

4.WARUNKI UCZESTNICTWA

– każdy uczestnik konkursu może zaprezentować jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie A4 lub A3, wykonaną wybraną przez siebie techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie itp.)

– na odwrocie pracy należy umieścić dane określone w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu

– konkurs nie obejmuje prac przestrzennych i zbiorowych

– pracę należy złożyć osobiście w Gminnym Centrum Kultury w Polance Wielkiej w terminie  do 31.10.2017 r. ,

– prace złożone po terminie nie będą oceniane

– zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora oraz ze zgodą do publikacji w Internecie

– biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

– prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą oddawane.

  1. OCENA PRAC I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

– oceny złożonych prac plastycznych dokona powołana przez Organizatora komisja

– prace nie zgodne z wymogami nie będą oceniane

– komisja wyłoni prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie, o której mowa w punkcie 2.

– spośród prac wybranych na wystawę, komisja wyłoni zwycięzców konkursu w dwóch grupach wiekowych

– za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej z grup wiekowych, zostanie przyznana nagroda rzeczowa oraz dyplom

– komisja zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień, za które uhonoruje uczestników dyplomami

– decyzja komisji w sprawie przyznania nagród jest ostateczna

– wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora

– nagrody i dyplomy, można będzie odebrać w GCK do 30.11.2017, po przekroczeniu tego terminu nagrody przechodzą na własność Organizatora

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

– dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie prawnej i będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów konkursu, przyznania nagród oraz w celach promocyjnych

– Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych prac

– w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje Organizator.

 

Załącznik nr 1

 INFORMACJE O PRACY I JEJ AUTORZE

1.Tytuł pracy …………………………………………………………………………………………….
2. Imię i nazwisko Autora pracy ………………………………………………………………………..

3. Data urodzenia Autora pracy ………………………………………………………………………..

5. Klasa …………………………………………………………………………………………………..

6. Imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych/, telefon, adres e- mail.

………………………………………………………………………………………………….…………..

…………………………………………………………………………………………………………………