Ochotnicza Straż Pożarna w Polance Wielkiej zrealizowała projekt pn.: „Zmodernizowanie otoczenia budynku strażnicy OSP Polanka Wielka oraz dostosowanie elementów budynku strażnicy do potrzeb infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Polanki Wielkiej”

Cel projektu:

Celem operacji jest poszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej OSP Polanka Wielka poprzez modernizację budynku strażnicy i jego otoczenia do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność.

Główne założenia projektu:

W ramach działań projektowych zmodernizowano terenu bezpośrednio wokół budynku strażnicy OSP w celu dostosowania go do pełnienia funkcji kulturalno – rozrywkowej oraz zmodernizowano wejścia i pomieszczenia wykorzystywanych w samej strażnicy jako elementy infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej Doliny Karpia, które umożliwią intensyfikację działań OSP w zakresie propagowania rozwoju sektora rybołówstwa i akwakultury. Pomieszczenie wewnątrz strażnicy będące elementem wniosku to pomieszczenie przeznaczone stricte na działalność OSP z zakresu kultury, turystyki i rekreacji (nie jest elementem działalności bojowej OSP).

Zaplanowane elementy modernizacyjne terenu wokół strażnicy OSP to: podest dyrygenta, mobilne podesty sceniczne wraz z półprofesjonalnym mobilnym zestawem oświetleniowym, barierki ochronne na potrzeby zabezpieczenia imprez plenerowych oraz wykonanie i dostawa ławostołów. Z kolei modernizacja pomieszczeń strażnicy obejmowała: demontaż i montaż 3 szt. drzwi wejściowych, doposażenie pomieszczeń wykorzystywanych przez OSP na działania rekreacyjne w kinkiety i komplet firan i zasłon. Elementy zakupione w ramach projektu będą wykorzystywane wyłącznie przez OSP, gdyż zarówno sala jak i teren wokół strażnicy

wykorzystywany może być – zgodnie z założeniami statutu i zasadami towarzyszącymi rozliczeniom towarzyszącym stowarzyszeniom – wyłącznie przez OSP na cele kulturalne i turystyczno – rekreacyjne.

Planowane wyniki operacji i efekty:

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i

rekreacyjnej – 1

Liczba osób korzystających z obiektów turystyczno – rekreacyjnych objętych wsparciem w ramach LSR – 4500

Wartość projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

118 750,00 zł

Dofinansowanie (na podstawie umowy o dofinansowanie):

Łączne dofinansowanie projektu wynosi:

95 000,00 zł w tym:

80 750,00 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

14 250,00 zł z budżetu państwa.