piknik rodzinny plakat_1

I BIEG REKREACYJNY  „DLA ZDROWIA”

Organizator:  Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej

32-607 Polanka Wielka, ul. Długa 14

REGULAMIN

 1. CEL IMPREZY
 • upowszechnienie biegania jako jednej z najzdrowszych i najtańszych jednocześnie form ruchu;
 • popularyzacja i promowanie sposobów spędzania wolnego czasu;
 • integracja środowiska lokalnego,
 • promocja Gminy Polanka Wielka
 1. TERMIN I MIEJSCE
 • start zawodników w dniu 10 lipca 2016r. o godzinie 14:20 (obok Strażnicy w Polance Wielkiej );
 • meta – zakończenie biegu w tym samym miejscu;

Biuro zawodów będzie znajdowało się obok wejścia do Sali w Strażnicy w Polance Wielkiej

Ul. Kasztanowa 2, 32-607 Polanka Wielka

Weryfikacja zawodników – od 13.40 do 14.10

Start : 14.20

Zakończenie biegu : 15.20

Rozdanie nagród : 15.40

 1. DYSTANS I TRASA
 • 3 km – bieg główny – trasa asfaltowa, prowadzi drogami Gminy Polanka Wielka – ul. Ogrodowa, ul. Łąkowa, ul. Ogrodowa;
 • po biegu głównym odbędzie się Sportowa Spartakiada dla dzieci w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej ;
 • na ukończenie biegu głównego organizator wprowadza limit czasowy wynoszący 60 minut. Po upływie tego czasu organizator przestaje zabezpieczać trasę, a uczestnicy którzy nie zaprzestali biegu kontynuują go na własną odpowiedzialność,
 • na trasie /w połowie dystansu/ będzie ustawiony punkt kontrolny, na którym zawodnik otrzyma pieczątkę potwierdzającą przybycie do tego punktu, po czym zawraca i pokonuje drugi etap biegu.
 1. UCZESTNICTWO
 • w biegu głównym (3 km.) mogą startować wszyscy, którzy ukończyli 13 lat i własnoręcznie podpiszą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu i starcie na własną odpowiedzialność (młodzież do lat 18 musi dodatkowo posiadać zgodę na start podpisaną przez rodziców lub opiekunów);
 • w biegu biorą udział osoby które zapisały się drogą telefoniczną /33 8488 800/ bądź w dniu biegu w biurze zawodów ( jeżeli będą wolne numery startowe),
 • limit uczestników w biegu głównym wynosi 70 osób
 • podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora, przypięte do ubrania w taki sposób, aby numer startowy był widoczny z przodu .
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg, otrzymuje pamiątkowy medal
 1. ZGŁOSZENIA
 • kartę zgłoszenia oraz opłatę można złożyć w Samorządowym Przedszkolu w Polance Wielkiej, ul. Długa 14, 32-607 Polanka Wielka;, woj. małopolskie,  tel.(033) 84188 800 ;
 • zapisów można dokonać w terminie: od 20 czerwca 2016r do 1 lipca 2016r
 1. FINANSOWANIE
 • startowe 10 zł (dotyczy tylko biegu głównego), w ramach którego każdy uczestnik otrzyma numer startowy, medal oraz wodę mineralną
 1. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

W biegu rekreacyjnym puchary (lub statuetki), medale odlewane i nagrody rzeczowe (według możliwości

organizatora) dla:

– trzech pierwszych zawodników i zawodniczek

Ponadto w biegu rekreacyjnym nagrodzeni zostaną zawodnicy wg kategorii wiekowych:

M – K 13/39   13 ÷ 39 lat   rocznik :2003 ÷ 1977

M – K 40+ 40 + rocznik 1976 ÷ …….

– O przynależności do danej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia !

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym

i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia

obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci,

 • ze względów bezpieczeństwa w biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach itp. oraz biegnących ze zwierzętami.,
 • zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych uczestników,
 • zawodnicy skracający trasę biegu zostaną zdyskwalifikowani,
 • organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny,
 • opiekę medyczną nad zawodnikami zapewniają organizatorzy,
 • uczestnik biegu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach fotograficznych i filmowych z biegu,
 • organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie organizacji biegu,
 • organizator nie zapewnia ubezpieczenia od NW

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ŻYCZYMY POMYŚLNEGO STARTU I SPORTOWEJ RYWALIZACJI.

ORGANIZATORZY

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Uczestnika biegu poniżej 18 lat

Załącznik nr 2 – Oświadczenie zawodnika/zawodniczki

Załącznik nr 3 – KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W BIEGU