Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 02.06.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminnym Centrum Kultury (zw. dalej „GCK”) w Polance Wielkiej na dofinansowanie projektu pn.:  „Dni Polanki Wielkiej wydarzeniem promującym dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia.”

Cel projektu:

Promocja dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury Gminy Polanka Wielka poprzez organizację wydarzenia – Dni Polanki Wielkiej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Główne założenia projektu:

W ramach projektu zaplanowano zorganizowanie jednego cyklicznego wydarzenia, które trwale wpisane jest w życie Gminy: Dni Polanki Wielkiej. Są to dwa kolejne dni następujące po sobie, w których oferta kulturalna ukierunkowana jest na każdego mieszkańca Gminy i które mają charakter Święta Gminy. W Gminie Polanka Wielka organizowane są różnego rodzaju wydarzenia kulturalne, ale to wydarzenie w szczególności skierowane jest do każdego rodzaju odbiorcy. Dni Polanki Wielkiej to wydarzenie, dzięki któremu mieszkaniec Gminy utożsamia się z Gminą, w której mieszka i funkcjonuje w lokalnej społeczności. GCK w sposób szczególny chce wykorzystać rybackie dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia serwując na wydarzeniu karpia. Tym samym, dzięki tym przedsięwzięciom, nastąpi realizacja celu szczegółowo nr 2.1 LSR: Poprawa aktywności społecznej mieszkańców.

Organizowane przedsięwzięcie będzie miało charakter otwarty i udział w nich będzie bezpłatny. Żadne z wydarzeń nie będzie generowało dochodu. Dziedzictwo kulturalne Gminy i Doliny Karpia jest doskonałym polem integracji społecznej mieszkańców i tych młodszych, i tych starszych, a zaangażowanie ich w  cykliczne imprezy, które również mają swoją tradycję i wpisały się na stałe w historię Gminy, będzie dowodem na wykorzystanie szans stojących przed Doliną Karpia: zwiększenia popytu na lokalne wydarzenia kulturalne (O3 analizy SWOT), czy też wzrost zainteresowania turystyką niszową: kulinarną czy poznawczą (O6 analizy SWOT) w odniesieniu do rybackiego dziedzictwa kulturowego miejscowości. Tak zorganizowana integracja społeczna mieszkańców Gminy Polanka Wielka jest najbardziej efektywna, bo angażuje znaczną liczbę mieszkańców Gminy z różnych grup wiekowych.  Realizacja zaplanowanej operacji wpłynie na poszerzenie oferty możliwości spędzania czasu wolnego na terenie Doliny Karpia. Będzie także dobrą promocją dziedzictwa rybołówstwa. Poprzez fakt, że Dni Polanki Wielkiej wpisały się na stałe w mentalność i świadomość mieszkańców, poprzez ich atrakcyjność i dzięki ich niezwykłej popularności GCK chce je wykorzystać do promowania rybackiego dziedzictwa kulturalnego miejscowości oraz Doliny Karpia.

Planowane wyniki operacji i efekty:

Wskaźnik produktu:

Liczba wydarzeń wykorzystujących rybackie dziedzictwo kulturowe, które uzyskały wsparcie w ramach LSR – 2

Liczba wydarzeń wykorzystujących rybackie dziedzictwo kulturowe, które uzyskały wsparcie w ramach LSR – 600 osób

Wartość projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

49 900,00 zł

Dofinansowanie (na podstawie umowy o dofinansowanie):

Łączne dofinansowanie projektu wynosi:

21 894,00 zł,

w tym:

18 609,90 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

3 284,10 z budżetu państwa.