Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 04.10.2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr 00025-6523.2-SW0610019/18 pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminą Polanka Wielka na dofinansowanie projektu pn.: „25 lat minęło jak jeden dzień, na drugie tyle przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka”

Cel projektu:

Poprawa aktywności społecznej mieszkańców Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia poprzez organizację dwóch wydarzeń promujących rybackie dziedzictwo kulturowe i publikację promującą obszar Gminy do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

Główne założenia projektu:

W ramach niniejszego projektu zaplanowano zorganizowanie dwóch wydarzeń kulturalnych, które trwale są wpisane w życie Gminy: Dni Polanki Wielkiej i Dożynki Gminne, a które to wydarzenia – ze względu na podsumowanie obchodów jubileuszu 25-lecia Polanki Wielkiej – powinny mieć wymiar wyjątkowy. Dni Polanki Wielkiej zaplanowano na 14-15.07.2018 r. Są to dwa dni, w których oferta kulturalna ukierunkowana jest na każdego mieszkańca Gminy i które mają charakter Święta Gminy. Natomiast Dożynki Gminne, zaplanowane na 26 sierpnia 2018 r. , oprócz wymiaru sakralnego, mają charakter dziękczynienia za to, co każdy mieszkaniec otrzymał w wyniku swojej ciężkiej pracy.

W ramach projektu, mającego promować, zachowywać i upowszechniać dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury oraz promować rybackie dziedzictwo kulturowe miejscowości w świetle jej 25-letniej tradycji jako Gminy, zaplanowano wizyty edukacyjne dla dzieci w gospodarstwie rybackim Pawła Wysogląda. Na Dniach Polanki Wielkiej zaplanowano ogłoszenie konkursu, który w latach ubiegłych cieszył się niebywałą popularnością: „Mój piękny ogród”. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w „Dożynki Gminne”, a laureaci pierwszych trzech miejsc otrzymają pamiątkowe nagrody. Ponadto, po wydaniu folderu o Gminie Polanka Wielka promującego rybackie dziedzictwo kulturowe Doliny Karpia, każdy z laureatów otrzyma jako nagrodę jeden egzemplarz folderu. Elementem wizualnym i manualnym przemawiającym do wyobraźni uczestników będzie karp zatorski w różnych odsłonach: pojawi się na plakatach informujących i zapraszających na wydarzenia kulturalne promujące 25-letnie dziedzictwo akwakultury w Gminie, na każdym wydarzeniu będzie degustacja karpia wędzonego (nieco mniej znanego w takiej konfiguracji na Polańskich stołach).

 

Planowane wyniki operacji i efekty:

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń wykorzystujących rybackie dziedzictwo kulturowe, które uzyskały wsparcie w ramach LSR – 2

Wartość projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

78 022,68 zł

Dofinansowanie (na podstawie umowy o dofinansowanie):

Łączne dofinansowanie projektu wynosi:

62 418,00 zł,

w tym:

53 055,30 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

9 362,70 z budżetu państwa.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 17.10.2018 r. zakończono realizacje projektu pn.: „25 lat minęło jak jeden dzień, na drugie tyle przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie? – cykl imprez kulturalnych podsumowujących obchody jubileuszu 25-lecia Gminy Polanka Wielka”.

Cel projektu oraz zaplanowane 4 wskaźniki produktu zostały osiągnięte na wymaganym poziomie. Gminne Centrum Kultury złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji operacji.

Poniżej załączono galerię zdjęć ze zorganizowanych wydarzeń (linki poniżej) oraz skan pierwszej i ostatniej strony wydanego folderu.

https://gckpolanka.pl/dni-polanki-wielkiej-2018/

https://gckpolanka.pl/dozynki-2018/