Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 27.06.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminnym Centrum Kultury (zw. dalej „GCK”) w Polance Wielkiej na dofinansowanie projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej”

Cel projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Główne założenia projektu:

Dzięki wsparciu udzielonemu w ramach tego projektu nastąpi budowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych i rekreacyjnych (zob. sposób realizacji Przedsięwzięcia 2.2.1, SRL str. 59): wykonanie robót budowlanych wiaty plenerowej, która będzie zlokalizowana w miejscu istniejącego placu do imprez plenerowych i będzie stanowiła jego zadaszenie. Projektuje się również. W ramach działań projektowych zostaną przeprowadzone następujące roboty budowlane: roboty fundamentowe przy wykonaniu stóp fundamentowych, wykonanie i montaż konstrukcji z drewna klejonego słupów nośnych. Wykonanie i montaż dachu będzie wykonany z belek nośnych wraz z dźwigarami dachowymi. Pokrycie dachowe wykonane będzie z gontu bitumicznego na deskowaniu pełnym użycie desek na pióro-wpust wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Wokół konstrukcji wiaty zaplanowano wykonanie opaski z tłucznia kamiennego wraz z montażem obrzeży betonowych. Pełny zakres robót budowlanych zawiera decyzja wraz z projektem budowlanym, kosztorys i przedmiar robót.

Planowane wyniki operacji i efekty:

Liczba nowych lub zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i

rekreacyjnej – 1

Liczba osób korzystających z obiektów turystyczno – rekreacyjnych objętych wsparciem w ramach LSR – 4500

Wartość projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

186 782,80 zł

Dofinansowanie (na podstawie umowy o dofinansowanie):

Łączne dofinansowanie projektu wynosi:

146 587,00

w tym:

124 598,95 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

21 988,05 z budżetu państwa.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 12.09.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej”

Wykonawca:

Usługi Remontowo – Budowlane „TOM-BUD” Małgorzata Zemła

ul. Długa 158, 32 – 607 Polanka Wielka

został wybrany z art 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 04.11.2019 r. zakończono realizacje projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej”

Cel projektu oraz zaplanowane wskaźniki produktu zostały osiągnięte na wymaganym poziomie. Gminne Centrum Kultury złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji operacji.

Poniżej załączono galerię zdjęć obrazującą stan obiektów przed realizacją projektu, obiekty w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz finalny wygląd obiektów po zakończonym remoncie.