Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 21.03.2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Województwem Małopolskim a Gminnym Centrum Kultury (zw. dalej „GCK”) w Polance Wielkiej na dofinansowanie projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”

Cel projektu:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno – rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej do czasu złożenia końcowego wniosku o płatność.

Główne założenia projektu:

W ramach niniejszego projektu zostały zaplanowane następujące roboty remontowe: wyremontowanie istniejącego podjazdu dla osób niepełnosprawnych (prowadzący od miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych do wejścia dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio na salę widowiskową GCK) oraz przeprowadzenie remontu okładziny schodów zewnętrznych głównego wejścia do GCK. Ponadto nastąpiła wymiana podłogi w świetlicy GCK (sala mniejsza GCK, wykorzystywana głównie na spotkania stowarzyszeń i grup formalnych i nieformalnych działających w obszarze czasu wolnego). Nawierzchnia podjazdu zostanie wykonana z kostki brukowej (zamiast popękanych płyt betonowych utrudniających bezpieczne poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózku).

Natomiast remont okładziny schodów zewnętrznych będzie polegał na demontażu starych balustrad, rozebraniu okładzin schodów wraz ze stopniami betonowymi, położenie izolacji przeciwwodnej, położenie nowej okładziny z płyt granitowych lub równoważnych, uzupełnienie cokołów i tynków żywicznych, dostawa i montaż balustrad ze stali nierdzewnej oraz dostawa i montaż koszy na śmieci. W świetlicy nastąpi zerwanie starej posadzki wraz z płytkami ceramicznymi, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, wykonanie posadzki cementowej i ułożenie nowej posadzki z paneli winylowych. Inwestycje te znacząco zwiększy atrakcyjność tego miejsca i wprost przyczyni się do realizacji celów i przedsięwzięć wskazanych w LSR. Ww. remonty znacznie wpłyną na zwiększenie jakości wydarzeń i działań rekreacyjno – sportowych organizowanych przez GCK.

Planowane wyniki operacji i efekty:

Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń wykorzystujących rybackie dziedzictwo kulturowe, które uzyskały wsparcie w ramach LSR – 2

Wartość projektu (na podstawie umowy o dofinansowanie):

87 749,07 zł

Dofinansowanie (na podstawie umowy o dofinansowanie):

Łączne dofinansowanie projektu wynosi:

70 199,00 zł,

w tym:

59 669,15 zł z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

10 529,85 z budżetu państwa.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 30.05.2019 r. podpisano umowę na roboty budowlane zaplanowane do wykonania w ramach projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”

Wykonawca został wybrany z zachowaniem konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców i wybór oferty najkorzystniejszej spośród 3 złożonych ofert.


Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Polance Wielkiej informuje, że w dniu 16.08.2019 r. zakończono realizacje projektu pn.: „Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury”

Cel projektu oraz zaplanowane wskaźniki produktu zostały osiągnięte na wymaganym poziomie. Gminne Centrum Kultury złożyło do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wniosek o płatność oraz sprawozdanie z realizacji operacji.

Poniżej załączono galerię zdjęć obrazującą stan obiektów przed realizacją projektu, obiekty w trakcie wykonywania robót budowlanych oraz finalny wygląd obiektów po zakończonym remoncie.

Stan obiektów przed realizacją projektu

Obiekty w trakcie wykonywania robót budowlanych

Finalny wygląd obiektów po zakończonym remoncie